Khóa học hai giờ này dành cho các nhà giáo dục và người giữ trẻ làm việc với trẻ em từ 0-12 tuổi. Các mối quan hệ ban đầu mà trẻ hình thành với cha mẹ, giáo viên vàngười giữ trẻ tác động sâu sắc đến sự phát triển của trẻ trên tất cả các cấp độ: thể chất, nhận thức, xã hội và tình cảm. Vì vậy, với tư cách là một nhà giáo dục và người  giữ trẻ, hiểu được sự phát triển của trẻ là điều cần thiết để nuôi dưỡng và hỗ trợ kinh nghiệm học tập sớm cho mỗi trẻ trong sự chăm sóc của quý vị.

CKC: 2 giờ về Tăng Trưởng và Phát Triển Con Người


Khoá học này được thiết kế cho việc huấn luyện cơ bản về sức khoẻ và an toàn dành cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em tại Oregon. Nhấp vào tiêu đề, Giới thiệu về Chăm sóc Sức khoẻ và An toàn cho Trẻ em, để bắt đầu khoá học.

CKC: 2 tiếng Sức Khỏe, An Toàn & Dinh Dưỡng.

Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc và giáo dục trẻ em nằm trong số những người báo cáo bắt buộc những tình huống nghi ngờ bạo hành và bỏ bê trẻ em tại tiểu bang Oregon. Trong khoá học này, học viên sẽ tìm hiểu về quy trình báo cáo các tình huống nghi ngờ bạo hành hoặc bỏ bê trẻ em.

CKC: 2 tiếng Sức Khỏe, An Toàn & Dinh Dưỡng.

Điều quan trọng là quý vị và chương trình giữ trẻ mà quý vị cung cấp đem lại môi trường lành mạnh và an toàn cho trẻ mà quý vị giữ. Bệnh tật có thể được giảm thiểu và kiểm soát trong môi trường giữ trẻ của quý vị. Làm theo những hướng dẫn tốt sau đây để kiểm soát vi trùng và bệnh truyền nhiễm, xử lý vấn đề dị ứng thực phẩm và cho dùng thuốc sẽ giúp quý vị kiểm soát và quản lý tốt hơn các môi trường lành mạnh cho trẻ mà quý vị giữ!

CKC: 1 tiếng Sức Khỏe, An Toàn & Dinh Dưỡng.